އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމްޕްލޯޔީ އޮފް ދަ މަންތް 2017 ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ޑިވިޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހު ހޮވުނު އެންމެ މަސައްކަތްތެރި މުވައްޒަފުން