އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް އިފްތިތާޙް ކުރުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - 4 ޖަނަވަރީ 2018