އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަރަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ކޮމްޕިއުޓަރަކާއި ޓީވީއެއް ވަނީ ހަދިޔާ ކުރެވިފައި. މަރަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ހަދިޔާ ކުރެވުނު ތަކެއްޗަކީ، އެމަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވާތީ އެމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނަރުހުންގެ ފަރާތުން މިތަކެތި ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދިފައިވާތީ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ތަކެތި