އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

ފެދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަޔަޑް ޓެކްއާއި ހަވާލުކުރުން - 17 ޖަނަވަރީ 2018