އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕީ.އެސް.އެމްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ޕ.އެސް.އެމްއިން އައްޑޫގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭލެއް އިތުރުކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން - 29 ޖަަނަވަރީ 2018