އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރޮޕޯސަލް ރައިޓިންގ ވޯރކްޝޮޕް

ކޮމިއުނިޓީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވްސް (ކޮޑި) އާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި، އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ވޯރކްޝޮޕް - 2 ފެބްރުވަރީ 2018