އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން - މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލު ހޯދުން - 28 ފެބްރުވަރީ 2018