އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ހަވާލުކުރުން

ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ބެންޓަމްއާއި ހަވާލުކުރުން - 1 މާރިޗް 2018