އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން - ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލު ހޯދުން - 1 މާރިޗު 2018