އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހުޅުދޫ އާރުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ބެއްލެވުން

ހުޅުދޫ އާރު ތަރައްޤީކޮށް ހިއްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ކައުންސިލުން ބެއްލެވުން - 1 މާރިޗް 2018