އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - 20 ފެބުރުވަރީ 2020