އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިޓީ ފެންވަރުގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން

ސިޓީ ފެންވަރުގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން - 23 ފެބުރުވަރީ 2020