އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖެނުއިން ޕޮއިންޓްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕްރިންޓަރެއް ހަދިޔާކުރެއްވުން

ޖެނުއިން ޕޮއިންޓްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕްރިންޓަރެއް ހަދިޔާކުރެއްވުން - 26 ފެބުރުވަރީ 2020