އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޯޓިޒަމް، ސެރެބްރަލް ޕަލްސީ އަދި އެހެނިހެން ނިއުރޮލޮޖިކަލް ޑިސްއޯޑާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ވެބިނަރ

މިއީ "ރީސެންޓް އެޑްވާންސަސް އިން ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް އޯޓިޒަމް، ސެރެބްރަލް ޕަލްސީ އެންޑް އަދާ ނިއުރޮލޮޖިކަލް ޑިސްއޯޑާސް ބައި ޑރ. އަލޯހް ޝަރްމާ"ގެ ނަމުގައި ކާޒޫ މޯލްޑިވްސް، ނިއުރޯޖެން ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި މެޑިޓުއާޒް ހެލްތު އެންޑް ވެލްނަސް ސަރވިސަސް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވެބިނަރ އެކެވެ. - 27 ފެބުރުވަރީ 2020