އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން - 17 ޖަނަވަރީ 2018