އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން - ހިތަދޫ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލު ހޯދުން - 27 ފެބްރުވަރީ 2018