އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެން ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި ޕޯސްޓަރ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެން ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި ޕޯސްޓަރ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން - 19 މާރިޗު 2018