އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކަމާއިގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން އާއި އެކު މިއަދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖާ ކުރުމާއި، ސިވިލް ސާވިސްގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމާއި ގުޅޭގ