އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓީޗިންގ ޓިއުބްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ޓީޗިންގ ޓިއުބްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޓީޗިންގ ޓިއުބް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން - 6 ފެބްރުވަރީ 2018