އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މީދޫގެ ރައްޔިތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

މީދޫގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 1 މާރިޗު 2018