އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - 25 ފެބުރުވަރީ 2020